แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ TAKKA SRIWARA (ตรรกะ ศรีวรา)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14195
ชื่อโครงการ โครงการ TAKKA SRIWARA (ตรรกะ ศรีวรา)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/112
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 ม.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ศรีวรา ตำบล พลับพลา อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ TAKKA SRIWARA (ตรรกะ ศรีวรา) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ TAKKA SRIWARA (ตรรกะ ศรีวรา) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
องค์ประกอบส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 รายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/111
ภาคผนวก 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 3 ใบเสร็จค่าไฟฟ้า
ภาคผนวก 4 เอกสารตรวจเช็คเครื่องจักร
ภาคผนวก 5 เอกสารตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาคผนวก 6 ใบ กว.วิศวกรควบคุมงาน
ภาคผนวก 7 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
ภาคผนวก 8 ใบเสร็จค่าขยะ
ภาคผนวก 9 เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง
ภาคผนวก 10 เอกสารขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
ภาคผนวก 11 สำเนาเอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง (จป.)
ภาคผนวก 12 เอกสารตรวจสุขภาพคนงาน
ภาคผนวก 13 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Analysis Report)
ภาคผนวก 14 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-246
ภาคผนวก 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก 16 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
องค์ประกอบส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผละกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบ สผ.
เอกสารแนบ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 3 ใบเสร็จค่าไฟฟ้า
เอกสารแนบ 4 เอกสารตรวจเช็คเครื่องจักร
เอกสารแนบ 5 เอกสารตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
เอกสารแนบ 6 ใบ กว. วิศวกร ควบคุมงาน
เอกสารแนบ 7 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารแนบ 8 ใบเสร็จค่าขยะ
เอกสารแนบ 9 เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง
เอกสารแนบ 10 เอกสารขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
เอกสารแนบ 11 สำเนาเอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในหน่วยงานก่อสร้าง (จป.)
เอกสารแนบ 12 เอกสารตรวจสุขภาพคนงาน
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report)
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ1
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ2
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ3
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ4
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ5
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ6
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ7
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ8
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ9
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ10
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ11
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ12
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ13
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ14
เอกสารแนบ 13 ใบรายงานผล (Analysis Report) ต่อ15
เอกสารแนบ 14 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-246 และ ISO/IEC 17025:2017
เอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 16 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปกและองค์ประกอบส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฎิบัติตตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบ สผ.
ภาคผนวก 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 3 ใบเสร็จค่าไฟฟ้า
ภาคผนวก 4 เอกสารตรวจเช็คเครื่องจักร
ภาคผนวก 5 เอกสารตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาคผนวก 6 ใบกว.วิศวกร ควบคุมงาน
ภาคผนวก 7 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
ภาคผนวก 8 ใบเสร็จค่าขยะ
ภาคผนวก 9 เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง
ภาคผนวก 10 เอกสารขั้นตอนการทำงานแบบปลอดภัย
ภาคผนวก 11 เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง (จป.)
ภาคผนวก 12 เอกสารตรวจสุขภาพคนงาน
ภาคผนวก 13 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 14 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชนทะเบียนเลขที่ ว-246
ภาคผนวก 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก 16 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)