แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ของ บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13885
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย ของ บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/12489
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 ก.ย. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกรายงาน_ระยะก่อสร้าง
รับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 NTW_C 1H2020
บทที่ 2 NTW_C 1H2020
บทที่ 3 NTW_C 1H2020
เอกสารแนบ ก NTW_C 1H2020
เอกสารแนบ ข NTW_C 1H2020
เอกสารแนบ ค NTW_C 1H2020
เอกสารแนบ ง NTW_C 1H2020
เอกสารแนบ จ NTW_C 1H2020
ปกรายงาน_ระยะดำเนินการ
รับรองรายงาน NTW_O
สารบัญ NTW_O 1H2020
บทที่ 1 NTW_O 1H2020
บทที่ 2 NTW_O 1H2020
บทที่ 3 NTW_O 1H2020
เอกสารแนบ ก NTW_O 1H2020
เอกสารแนบ ข NTW_O 1H2020-1
เอกสารแนบ ข NTW_O 1H2020-2
เอกสารแนบ ค NTW_O1 H2020
เอกสารแนบ ง NTW_O 1H2020
เอกสารแนบ จ NTW_O 1H2020
เอกสารแนบ ฉ NTW_O 1H2020
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก NTW 2H2020
รับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกัน
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก-ข
ภาคผนวก ค 1-ค 32
ภาคผนวก ค 33-ค 48
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช-ฌ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)