แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13865
ชื่อโครงการ โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/13524
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ก.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก-Kensington Rayong 1
หนังสือรับรอง-Kensington Rayong 1
แบบ ตต.2-Kensington Rayong 1
สารบัญ-Kensington Rayong 1
ใบคั่นบท-Kensington Rayong 1
บทสรุปผู้บริหาร-Kensington Rayong 1
บทที่ 1-Kensington Rayong 1
บทที่ 2-Kensington Rayong 1
บทที่ 3-Kensington Rayong 1
บทที่ 4-Kensington Rayong 1
ใบคั่นภาคผนวก-Kensington Rayong 1
หน้าปก-Kensington Rayong 2
หนังสือรับรอง-Kensington Rayong 2
แบบ ตต.2-Kensington Rayong 2
สารบัญ-Kensington Rayong 2
ใบคั่นบท-Kensington Rayong 2
บทสรุปผู้บริหาร-Kensington Rayong 2
บทที่ 1-Kensington Rayong 2
บทที่ 2-Kensington Rayong 2
บทที่ 3-Kensington Rayong 2
บทที่ 4-Kensington Rayong 2
ใบคั่นภาคผนวก-Kensington Rayong 2
หน้าปก-Notting Hill Rayong
หนังสือรับรอง-Notting Hill Rayong
แบบ ตต.2-Notting Hill Rayong
สารบัญ-Notting Hill Rayong
ใบคั่นบท-Notting Hill Rayong
บทสรุปผู้บริหาร-Notting Hill Rayong
บทสรุปผู้บริหาร-Notting Hill Rayong
บทที่ 1-Notting Hill Rayong
บทที่ 2-Notting Hill Rayong
บทที่ 3-Notting Hill Rayong
บทที่ 4-Notting Hill Rayong
ใบคั่นภาคผนวก-Notting Hill Rayong
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
ใบคั้นบท
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนที่ 1 Kensington Rayong 1 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
6 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนที่ 2 Kensington Rayong 2 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
7 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนที่ 3 Notting Hill Rayong - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม