แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอสเตอร์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13835
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอสเตอร์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.8/11501
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 ส.ค. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ซอย - ถนน - ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอสเตอร์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
0. ปกรายงาน SRF
หนังสือมอบอำนาจ
แบบ ตต.1
แบบ ตต. 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10
เอกสารแนบ 11
เอกสารแนบ 12
เอกสารแนบ 13
เอกสารแนบ 14
เอกสารแนบ 15
เอกสารแนบ 16
เอกสารแนบ 17
เอกสารแนบ 18
เอกสารแนบ 19
เอกสารแนบ 20
เอกสารแนบ 21
เอกสารแนบ 22
เอกสารแนบ 23
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
0. ปกรายงาน SRF
2. หนังสือรับรอง ตต.1 ที่มีลายเซ็นแล้ว
3. รายละเอียดโครงการ แบบ ตต.2
4. สารบัญ
5. บทที่ 1 บทนำ
6. บทที่ 2 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. บทที่ 4 สรุป
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบจากสผ.
เอกสารแนบ 2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 3. PM master plan 2020
เอกสารแนบ 4. การใช้น้ำ
เอกสารแนบ 5. ผู้ควบคุมน้ำเสีย+กาก
เอกสารแนบ 6. ใบเสร็จค่าเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ
เอกสารแนบ 7. รายงานสรุปกากของเสีย (ใช้สก. 3-2563)
เอกสารแนบ 8. เอกสารขนส่งเคมี (PTA) และเอกสารแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
เอกสารแนบ 9. แผนอบรมพนักงาน เรื่องความปลอดภัยในการจราจร และการขนถ่ายสารเคมี
เอกสารแนบ 10. บันทึกอุบัติเหตุการจราจร
เอกสารแนบ 11. แผนมวลชนสัมพันธ์
เอกสารแนบ 12. เรื่องร้องเรียน (Communication Participation and Consultation)
เอกสารแนบ 13. การอบรมเกี่ยวกับ OHS&E และด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
เอกสารแนบ 14. นโยบาย และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน SRF
เอกสารแนบ 15. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 2563
เอกสารแนบ 15. ตัวอย่างตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 2563
เอกสารแนบ 16. จัดให้มีแผนการนำสารเคมีรั่วไหลไปกำจัดตามวิธี (Chemical leak and Gas Leak Emergency Plan)
เอกสารแนบ 17. จัดทำแผนสอบเทียบอุปกรณ์ และตรวจสอบสายสัญญาณ (Calibration Plan and Electrical Check)
เอกสารแนบ 18. แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และแผนสื่อสารกับชุมชน (Fire prevention and counter action when fire occur)
เอกสารแนบ 19 ใบรายงานผลการวิเคราะห์
เอกสารแนบ 20 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
เอกสารแนบ 21 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 22 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 23 หนังสือขยายเวลา
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)