แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารชุดไอดีโอ พระรามเก้า-อโศก ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13764
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารชุดไอดีโอ พระรามเก้า-อโศก ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเก้า ทู จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/11457
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 ส.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระราม9 ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดไอดีโอ พระรามเก้า-อโศก - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดไอดีโอ พระรามเก้า-อโศก - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Executive
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
chapter 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
รายงานมอนิเตอร์โครงการ ไอดีโอ พระรามเก้า อโศก รอบ 2/2563 บทที่ 1
รายงานมอนิเตอร์โครงการ ไอดีโอ พระรามเก้า อโศก รอบ 2/2563 บทที่ 2
รายงานมอนิเตอร์โครงการ ไอดีโอ พระรามเก้า อโศก รอบ 2/2563 บทที่ 3
รายงานมอนิเตอร์โครงการ ไอดีโอ พระรามเก้า อโศก รอบ 2/2563 บทที่ 4
รายงานมอนิเตอร์โครงการ ไอดีโอ พระรามเก้า อโศก รอบ 2/2563 บทที่ 5
ภาคผนวก -หนังสือแจ้งก่อสร้าง(ยผ.4)
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 1
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 2
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 3
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 4
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 5
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 6
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 7
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 8
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 9
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 10
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 11
ภาคผนวก -ผลมอนิเตอร์ 12
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1ก-3ก
ภาคผนวก 1ข-5ข
ภาคผนวก 6ข-7ข
ภาคผนวก 8ข-10ข
ภาคผนวก 11ข-15ข
ภาคผนวก 16ข-20ข
ภาคผนวก 21ข-25ข
ภาคผนวก 26ข-30ข
ภาคผนวก 31ข-36ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)