แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13600
ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/17377
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 ธ.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่1
บทที่ 2
บทที่ 3
ปก-ส่วนหน้า
สารบัญ
เอกสารแนบ ก
เอกสารแนบ ข
เอกสารแนบ ค-1
เอกสารแนบ ค-2
เอกสารแนบ ง
เอกสารแนบ จ
เอกสารแนบ ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ ก หนังสือเห็นชอบ-ใบอนุญาต
เอกสารแนบ ข เอกสารประกอบมาตรการ
เอกสารแนบ ค รายงานผลวิเคราะห์
เอกสารแนบ ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ ฉ ทะเบียน Lab
ปกรายงาน
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก-ส่วนหน้า
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ ก
เอกสารแนบ ข
เอกสารแนบ ค
เอกสารแนบ ง
เอกสารแนบ จ
เอกสารแนบ ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก VNS 2H2020
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกัน
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก VNS 2H2020
รับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกัน
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ข-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
หนังสือรับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)