แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ของ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13570
ชื่อโครงการ โครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ของ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/7887
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 มิ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก-ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบฯ
ภาคผนวก ข หลักฐานประกอบมาตรการฯ
ภาคผนวก ค รายงานผลวิเคราะห์
ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ เอกสารขึ้นทะเบียน Lab
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกรายงาน
รับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ ก
เอกสารแนบ ข
เอกสารแนบ ค
เอกสารแนบ ง
เอกสารแนบ จ
เอกสารแนบ ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก CPGC 2H2020
รับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกัน
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
หนังสือรับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)