แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13457
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/8443
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 มิ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระราม 9 ตำบล บางกะปิ อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
บทที่ 2 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
บทที่ 3 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
บทที่ 4 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
กฎหมาย
ตต.1
ตต.2
ผลการตรวจวัด 1
ผลการตรวจวัด 2
วิเคราะห์ทะเบียนเอกชน
สอบเทียบ
สอบเทียบ
สารบัญ
ปก
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
บทที่ 2 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
บทที่ 2 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
บทที่ 3 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
บทที่ 4 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9
หน้าปก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)