แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13320
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/6580
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 พ.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย จอมเทียนสาย 2 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1.หน้าปก+ตต.1+ตต.2+สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4.บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.1 ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบและมาตรการฯ
6.2 ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอลและมาตรการฯ
7.ภาคผนวก ข รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข รูปภาพ
8.1ภาคผนวก ค เอกสาร
8.2ภาคผนวก ค เอกสาร
9.ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข เอกสาร
8.1 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
8.2 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
9.1 ผลการตรวจวัดอากาศ
9.2 ผลการตรวจวัดเสียง
9.3 ผลการตรวจวัดสั่นสะเทือน
9.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1.หน้าปก ตต1-ตต2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข เอกสาร
8.1 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
8.2 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
9.ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1.ปก+ตต.1+ตต.2+สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4.บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.1ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบและมาตรการฯของโครงการ
6.2ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบและมาตรการฯของโครงการ
7.ภาคผนวก ข รูปภาพ
8.ภาคผนวก ค เอกสาร
9.ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
12.ภาคผนวก ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)