แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ตุลาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการขยายกำลังการผลิตเอธิลีนไดคลอไรด์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์และโครงการก่อสร้างถังบรรจุเอธิลีนไดคลอไรด์และไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1328
ชื่อโครงการ โครงการขยายกำลังการผลิตเอธิลีนไดคลอไรด์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์และโครงการก่อสร้างถังบรรจุเอธิลีนไดคลอไรด์และไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/2312
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 ก.พ. 2542
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.42(1)-19/2535-ญนพ.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-42(2)-1/35รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/2312 - หนังสือเห็นชอบ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 (ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 พ.ค. 2563 ทส 1010.8/6853
ที่อยู่ เลขที่ 8 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
14355
2 โครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 06 มี.ค. 2551 ทส 1009.3/1809
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
3293
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์โดยก่อสร้างถังเก็บกักเอธิลีนไดคลอไรด์เพิ่มเติม บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 มิ.ย. 2547 ทส 1009/6469
ที่อยู่ บริเวณลานถังท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
2205
4 โครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของโรงงาน VCM 2 และโครงการก่อสร้างถังเก็บกักเอธิลีนไดคลอไรด์และไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 18 ก.ย. 2545 วว 0804/9795
ที่อยู่ นิคม3มาบตาพุด เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1903
5 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตผงพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 ก.ย. 2545 วว 0804/9707
ที่อยู่ นิคม3มาบตาพุด เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
1900
6 โครงการขยายกำลังการผลิตเอธิลีนไดคลอไรด์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์และโครงการก่อสร้างถังบรรจุเอธิลีนไดคลอไรด์และไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 24 ก.พ. 2542
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
7635