แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13215
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/4756
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ประชาธิปก ตำบล สมเด็จเจ้าพระยา อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
ภาคผนวก12
ภาคผนวก13
ภาคผนวก14
ภาคผนวก12
ภาคผนวก15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3.1
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2.1
ภาคผนวกที่ 2.2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 6.1
ภาคผนวกที่ 7
บทที่ 7.1
ภาคผนวกที่ 8
ภาคผนวกที่ 9
ภาคผนวกที่ 9.1
ภาคผนวกที่ 9.2
ภาคผนวกที่ 9.3
ภาคผนวกที่ 9.4
ภาคผนวกที่ 9.5
ภาคผนวกที่ 23
ภาคผนวกที่ 24
ภาคผนวกที่ 24.1
ภาคผนวกที่ 24.2
ภาคผนวกที่ 25
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ตต.1
ตต.2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 4
ปกหลัง
ปกหลัง
สารบัญ
หน้าปก
ภาคผนวก บทที่ 1 - บทที่ 2.1
ภาคผนวก บทที่ 2.2
ภาคผนวก บทที่ 2.3
ภาคผนวก บทที่ 2.4
ภาผนวก บทที่ 3 - บทที่ 7
ภาคผนวก บทที่ 8
ภาคผนวก บทที่ 9.1
ภาคผนวก บทที่ 9
ภาคผนวก บทที่ 9.2
ภาคผนวกบทที่ 10 - บทที่ 11
ภาคผนวกบทที่ 11.1
ภาคผนวกบทที่ 11.2
ภาคผนวกบทที่ 11.3
ภาคผนวกบทที่ 12 - บทที่ 15
ภาคผนวก บทที่ 16 - บทที่ 17
ภาคผนวกบทที่ 11.2
ภาคผนวก บทที่ 18 - บทที่ 20
ภาคผนวกบทที่ 21 - บทที่ 22
ภาคผนวก บทที่ 22.1
ภาคผนวก บทที่ 22.2
ภาคผนวก บทที่ 23
ภาคผนวก บทที่ 24
ภาคผนวกบทที่ 12 - บทที่ 15
ภาคผนวก บทที่ 24.1
ภาคผนวก บทที่ 24.1
ภาคผนวก บทที่ 25
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ตต.1
ตต.2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3.1
บทที่ 3.2
บทที่ 3.3
บทที่ 4
บทที่ 4.1
ปกหลัง
ภาคผนวกบทที่ 1
ภาคผนวกบทที่ 1.1
ภาคผนวกบทที่ 1.2
ภาคผนวกบทที่ 2-5
ภาคผนวกบทที่ 6
ภาคผนวกบทที่ 7
ภาคผนวกบทที่ 7.1
ภาคผนวกบทที่ 8-10
ภาคผนวกบทที่ 11
ภาคผนวกบทที่ 11.1
ภาคผนวกบทที่ 11.2
ภาคผนวกบทที่ 12-13
ภาคผนวกบทที่ 14-16
ภาคผนวกบทที่ 17-18
ภาคผนวกบทที่ 19
ภาคผนวกบทที่ 20
ภาคผนวกบทที่ 21
ภาคผนวกบทที่ 21.1
ภาคผนวกบทที่ 21.2
ภาคผนวกบทที่ 21.3
ภาคผนวกบทที่ 22
ภาคผนวกบทที่ 23
ภาคผนวกบทที่ 23.1
ภาคผนวกบทที่ 23.2
ภาคผนวกบทที่ 24
สารบัญ
หน้าปก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2564
ตต.1
ตต.2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3.1
บทที่ 3.2
บทที่ 3.3
บทที่ 4
บทที่ 4.1
ปกหลัง
ปกหลัง
ภาคผนวกบทที่ 1.1
ภาคผนวก บทที่ 1
ภาคผนวก บทที่ 1.2
ภาคผนวก บทที่ 2-5
ภาคผนวก บทที่ 6-7
ภาคผนวก บทที่ 8
ภาคผนวก บทที่ 9
ภาคผนวก บทที่ 10
ภาคผนวก บทที่ 10.1
ภาคผนวกบทที่ 11-12
ภาคผนวก บทที่ 13
ภาคผนวก บทที่ 13.1
ภาคผนวก บทที่ 14-19
ภาคผนวก บทที่ 20
ภาคผนวก บทที่ 20.1
ภาคผนวก บทที่ 21
ภาคผนวกบทที่ 22
ภาคผนวก บทที่ 22.1
ภาคผนวกบทที่ 23
สารบัญ
หน้าปก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)