แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13140
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/4729
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกและเอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข 1-10
ภาคผนวก ข 11-20
ภาคผนวก ข 21-30
ภาคผนวก ข 31-40
ภาคผนวก ข 41-42
ภาคผนวก ข 43-45
ภาคผนวก ข 46-47
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค 2-1
ภาคผนวก ค2-2
ภาคผนวก ค 2-3
ภาคผนวก ค 2-4
ภาคผนวก ค 2-5
ภาคผนวก ค 2-6
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง พ.ค.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก (หนังสือเห็นชอบ)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2)
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3)
ภาคผนวก ค มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ มิ.ย. ถึง ธ.ค.2562
Cover Page
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก-เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 3-1
บทที่ 2
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 3-3
บทที่ 3-4
บทที่ 3-5
บทที่ 3-6
บทที่ 3-7
บทที่ 3-8
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1-ข-3
ข-4-ข-5
ข-4-ข-5
ข-6-ข-7
ข-8-ข-13
ข-14-ข-20
ข-21-ข-26
ข-27-ข-33
ข-34-ข-41
ข-42-ข-47
ข-48
ข-49-ข-53
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2-1
ภาคผนวก ค 2-2
ภาคผนวก ค 2-3
ภาคผนวก ค3-ค-4
ภาคผนวก ค3-ค-4
ภาคผนวก ค5-ค-9
ภาคผนวก ค2-4
ภาคผนวก ค2-5
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
หนังสือรับรอง
รายละเอียดโครงการ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)