แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการบ้านคุ้มครอง ของบริษัท บ้านคุ้มครอง จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13129
ชื่อโครงการ โครงการบ้านคุ้มครอง ของบริษัท บ้านคุ้มครอง จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่คุ้มครอง IEE
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1010.5/15027
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ต.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบ้านคุ้มครอง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการบ้านคุ้มครอง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 ปกสมบูรณ์
แบบ สผ.๑
ส่วนหน้าสมบูรณ์
หนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารอ้างอิง
ก.1 ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตจัดสรร
ก.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ก.3 ประปา
ก.4 การวางท่อระบายน้ำ
ก.5 หนังสือเชื่อมรางระบายน้ำ
ก.6 ขยะมูลฝอย
ก.7 ไฟฟ้า
ก.8 เชื่อมทาง
ข.โฉนดที่ดิน
ค.สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบโครงการ
ง.รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย
จ.รายการคำนวณระบบระบายน้ำโครงการ
ภาคผนวก ฉ.รายการคำนวณการใช้ไฟฟ้า
ภาคผนวก ช. ผลตรวจวัดคุณภาพอากศและเสียง
ภาคผนวก ซ หนังสผ.เรื่องการมีส่วนร่วม
ฌ.1 แผ่นประชาสัมพันธ์
ฌ.2 แบบสอบถาม
ฌ.3 ตารางมาตรการ
ฌ.4 พื้นที่ติด
ฌ.5 พื้นที่ในระยะ 100 ม
ฌ.6 ตารางบ้านเลขที่
ญ. การประมินความเสี่ยงจากผลกระทบของฝุ่นละออง
ฎ.รายการคำนวณผลกระทบด้านเสียงบ้านคุ้มครอง
ฏ.หนังสือลงรับแจ้งการพัฒนาโครงการ
- รายงานฉบับสมบูรณ์