แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13110
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.8/3338
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 มี.ค. 2562
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก-2ข
ภาคผนวก 3ข-5ข
ภาคผนวก 6ข-10ข
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2
ภาคผนวก ค3
ภาคผนวก ค4
ภาคผนวก ค5
ภาคผนวก ง-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข_1ข-4ข
ภาคผนวก ข_5ข-11ข
ภาคผนวก ค 1-2
ภาคผนวก ค 2-2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปกรายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 4
บทที่ 5
คั่นภาคผนวก - 1
คั่นภาคผนวก - 2
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2
ภาคผนวก ง
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 3
หนังสือรับรองรายงาน
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ข (1)
ภาคผนวก ข (2)
ภาคผนวก ข(3)
ภาคผนวก ข (4)
ภาคผนวก ข (5)
ภาคผนวก ข (6)
ภาคผนวก ข (7)
ภาคผนวก ก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)