แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13040
ชื่อโครงการ โครงการ โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/4320
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 มี.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง-1
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11.1
ภาคผนวก 11.2
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง-1
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก-บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4-7
ภาคผนวก 8-10
ภาคผนวก 11.1
ภาคผนวก 11.2
ภาคผนวก 12-15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11-1
ภาคผนวก 11-2
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)