แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13034
ชื่อโครงการ โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.8/1802
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 ก.พ. 2562
ประเภทโครงการ โรงกลั่นน้ำมัน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 210 ซอย สุขุมวิท 64 ถนน - ตำบล พระโขนงใต้ อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก และสารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1/12
ภาคผนวก 2/12
ภาคผนวก 3/12
ภาคผนวก 4/12
ภาคผนวก 5/12
ภาคผนวก 6/12
ภาคผนวก 7/12
ภาคผนวก 8/12
ภาคผนวก 9/12
ภาคผนวก 10/12
ภาคผนวก 11/12
ภาคผนวก 12/12
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก และสารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า+สารบัญ
บทที่1
บทที่ 2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก2/9
ภาคผนวก1/9
ภาคผนวก3/9
ภาคผนวก4/9
ภาคผนวก5/9
ภาคผนวก6/9
ภาคผนวก7/9
ภาคผนวก8/9
ภาคผนวก9/9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1.ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)