แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงแรมทยะ ของบริษัท ทยชาติ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12996
ชื่อโครงการ โครงการ โรงแรมทยะ ของบริษัท ทยชาติ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/1605
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 ก.พ. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ 42 ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมทยะ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 โครงการ โรงแรมทยะ - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก+สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สารบัญ ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
ภาคผนวก ข.เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค.รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ.เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ฉ.หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ช. บทสรุปผู้บริหาร
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
โรงแรม ทยะ CHAP 1
โรงแรม ทยะ CHAP 2
โรงแรม ทยะ CHAP 3
โรงแรม ทยะ CHAP 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
(ปก+บทนำ) รายงานผลการปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง
ภาคผนวก_ก - 6ข
ภาคผนวก_ 7ข -17ข
ภาคผนวก_18ข - ง
ภาคผนวก_ จ - ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)