แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12908
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/1130
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ม.ค. 2562
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.1-ข.20
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.21-ข.40
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.41-ข.55
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.56-ข.64
ภาคผนวกมาตรการติดตามตรวจสอบ
ภาคผนวกอื่นๆ
ภาคผนวก ก.1 ถึง ก2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก ระยะดำเนินการ
สารบัญ ระยะดำเนินการ
หนังสือรับรองผู้จัดทำรายงาน
บทที่ 1 ระยะดำเนินการ
บทที่ 2 ระยะดำเนินการ
บทที่ 3 ระยะดำเนินการ
บทที่ 4 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ก ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.1-ข.7 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.8-ข.21 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ค.1- ค.9 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ค.10 ระยะดำเนินการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Content
Cover Page
Chapter1
chapter2
chapter3
chapter4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข1-7
ภาคผนวก ข8-14
ภาคผนวก ข15-20
ภาคผนวก ข21-26
ภาคผนวก ข27-32
ภาคผนวก ข33-37
ภาคผนวก ข38-41
ภาคผนวก ข42-49
ภาคผนวก ข50-56
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Content
GNRV2_Chapter 1
GNRV2_Chapter 2
GNRV2_Chapter 3
GNRV2_Chapter 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง 10
ภาคผนวก ข-11 ถึง 20
ภาคผนวก ข-21 ถึง 29
ภาคผนวก ข-30 ถึง 37
ภาคผนวก ข-38 ถึง 50
ภาคผนวก ข-51 ถึง 64
ภาคผนวก ค-1 ถึง 9
ภาคผนวก ค-10
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.1-ข.7
ภาคผนวก ข.8-ข.13
ภาคผนวก ข.14-ข.17
ภาคผนวก ข.18-ข.22
ภาคผนวก ข.23-ข.31
ภาคผนวก ข.32-ข.40
ภาคผนวก ข.41-ข.46
ภาคผนวก ข.47-ข.59
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)