แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าเอกชน
เลขที่อ้างอิงโครงการ 12862
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/17305
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ธ.ค. 2561
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1 ถึง จ-16
ภาคผนวก จ-17 ถึง จ-26
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก+สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2 ถึง จ-15
ภาคผนวก จ-16 ถึง จ-20
ภาคผนวก จ-21 ถึง จ-25
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก+สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2 ถึง จ-10
ภาคผนวก จ-11 ถึง จ-20
ภาคผนวก จ-21 ถึง จ-24
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Cover
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3.1
บทที่ 3.2
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2 ถึง ก-3
ภาคผนวก ก-4 ถึง ก-6
ภาคผนวก ก-7 ถึง ก-12
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2 ถึง จ-7
ภาคผนวก จ-2 ถึง จ-7
ภาคผนวก จ-17 ถึง จ-21
ภาคผนวก จ-22
ภาคผนวก จ-23 ถึง จ-24
ภาคผนวก จ-23 ถึง จ-24
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก+สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการ EIA
บทที่ 3.1 ผลการติดตามตรวจสอบ
บทที่ 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบ
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2 ถึง ก-3
ภาคผนวก ก-4 ถึง ก-6
ภาคผนวก ก-7 ถึง ก-12
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2 ถึง จ-7
ภาคผนวก จ-17 ถึง จ-21
ภาคผนวก จ-22
ภาคผนวก ก-23 ถึง ก-24
ภาคผนวก ก-8 ถึง ก-16
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการ EIA
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบ
บทสรุปผู้บริหาร
หน้าปก+สารบัญ
หน้าปก+สารบัญ
ภาคผนวก ก-1 ถึง ก-3
ภาคผนวก ก-4 ถึง ก-11
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2 ถึง จ-10
ภาคผนวก จ-11
ภาคผนวก จ-12 ถึง จ-17
ภาคผนวก จ-18 ถึง จ-20
ภาคผนวก จ-21 ถึง จ-27
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)