แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งอวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12859
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งอวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/1134
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ม.ค. 2562
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 1 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งอวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.1-ข.20
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.21-ข.40
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.41-ข.63
ภาคผนวกมาตรการติดตามตรวจสอบ
ภาคผนวกอื่นๆ
ภาคผนวก ก.1 ถึง ก2
หน้าปก ระยะดำเนินการ
สารบัญระยะดำเนินการ
แบบ ตต.1 และ ตต.2
บทที่ 1 ระยะดำเนินการ
บทที่ 2 ระยะดำเนินการ
บทที่ 3 ระยะดำเนินการ
บทที่ 4 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ก. ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.1-ข.5 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.6-ข.12 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.7-ข.20 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.21-ข.28 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.29-ข.38 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.39-ข.44 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ข.45-ข.49 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ค. ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก ง. ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก จ. ระยะดำเนินการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Content
Cover Page
Chapter1
chapter2
chapter3
chapter4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข1-6
ภาคผนวก ข7-12
ภาคผนวก ข13-18
ภาคผนวก ข19-27
ภาคผนวก ข28-31
ภาคผนวก ข32-38
ภาคผนวก ข39-45
ภาคผนวก ข46-52
ภาคผนวก ข53-57
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Content
GNRV1_Chapter 1
GNRV1_Chapter 2
GNRV1_Chapter 3
GNRV1_Chapter 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง 9
ภาคผนวก ข-10 ถึง 20
ภาคผนวก ข-21 ถึง 27
ภาคผนวก ข-28 ถึง 31
ภาคผนวก ข-32 ถึง 42
ภาคผนวก ข-43 ถึง 49
ภาคผนวก ข-50 ถึง 57
ภาคผนวก ข-58 ถึง 65
ภาคผนวก ค-1 ถึง 10
ภาคผนวก ค-11
ภาคผนวก ง_1
ภาคผนวก ง_2
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Cover - ปกปิดข้อมูล
Content
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. สรุปผู้บริหาร
GNRV1_Chapter 1
GNRV1_Chapter 2
GNRV1_Chapter 3
GNRV1_Chapter 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง 6
ภาคผนวก ข-7 ถึง 10
ภาคผนวก ข-11 ถึง 20
ภาคผนวก ข-21 ถึง 30
ภาคผนวก ข-31 ถึง 44
ภาคผนวก ข-45 ถึง 53
ภาคผนวก ข-45 ถึง 53
ภาคผนวก ข-54 ถึง 60
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)