แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ไอดีโอ โมบิ พระรามสี่ ของบริษัท เอดีซี-เจวี 10 จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12787
ชื่อโครงการ โครงการ ไอดีโอ โมบิ พระรามสี่ ของบริษัท เอดีซี-เจวี 10 จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/17303
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ธ.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ โมบิ พระรามสี่ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ โมบิ พระรามสี่ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หนังสือรับรอง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทสรุปผู้บริหาร
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
chapter 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
chap1
chap2
chap3
chap4
chap5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ค-7
ภาคผนวก ค-8
ภาคผนวก ค-9
ภาคผนวก ค-10
ภาคผนวก ค-11
ภาคผนวก ค-12
ภาคผนวก ค-13
ภาคผนวก ค-14
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก 1ข-10ข
ภาคผนวก 11ข-18ข
ภาคผนวก 19ข-24ข
ภาคผนวก 25ข-27ข
ภาคผนวก 28ข-33ข
ภาคผนวก 34ข-45ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ค-7
ภาคผนวก ง-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)