แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิต Polyethylene Terephthalate(PET)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12739
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิต Polyethylene Terephthalate(PET)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.9/12111
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 ต.ค. 2556
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Polyethylene Terephthalate(PET) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
บทนำ
รายละเอียดโรงงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.-1
ภาคผนวก ข.-2
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.-ฌ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโรงงาน)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการ)
บทที่ 4 (ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง. - ฌ.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการ)
บทที่ 4 (ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.1-ข.30
ภาคผนวก ข.31-ข.54
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.-ฌ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน)
บทที่ 4 (ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโรงงาน)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน)
บทที่ 4 (ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ภาคผนวก ก.1
ภาคผนวก ก.2 - ข.18
ภาคผนวก ข.19 - ข.38
ภาคผนวก ข.39 - ข.56
ภาคผนวก ค. - ง.
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)