แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 มิถุนายน 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12688
ชื่อโครงการ โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/16073
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 พ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 7/348 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกรายงาน
รองปก
แบบ ตต.
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5
ภาคผนวกที่ 2-6
ภาคผนวกที่ 2-7
ภาคผนวกที่ 2-8
ภาคผนวกที่ 2-9
ภาคผนวกที่ 2-10
ภาคผนวกที่ 2-11
ภาคผนวกที่ 2-12
ภาคผนวกที่ 2-13
ภาคผนวกที่ 2-14
ภาคผนวกที่ 2-15
ภาคผนวกที่ 2-16
ภาคผนวกที่ 2-17
ภาคผนวกที่ 2-18
ภาคผนวกที่ 2-19
ภาคผนวกที่ 2-20
ภาคผนวกที่ 2-21
ภาคผนวกที่ 2-22
ภาคผนวกที่ 2-23
ภาคผนวกที่ 2-24.1
ภาคผนวกที่ 2-24.2
ภาคผนวกที่ 2-25
ภาคผนวกที่ 2-26
ภาคผนวกที่ 2-27.1
ภาคผนวกที่ 2-27.2
ภาคผนวกที่ 2-28
ภาคผนวกที่ 2-29
ภาคผนวกที่ 2-30
ภาคผนวกที่ 2-31
ภาคผนวกที่ 2-32
ภาคผนวกที่ 2-33
ภาคผนวกที่ 3.1
ภาคผนวกที่ 3.2
ภาคผนวกที่ 3.3
ภาคผนวกที่ 3.4
ภาคผนวกที่ 3.5
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5.1
ภาคผนวกที่ 5.2
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
รองปก
แบบตต.1
แบบตต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5
ภาคผนวกที่ 2-6
ภาคผนวกที่ 2-7
ภาคผนวกที่ 2-8
ภาคผนวกที่ 2-9
ภาคผนวกที่ 2-10
ภาคผนวกที่ 2-11
ภาคผนวกที่ 2-12
ภาคผนวกที่ 2-13
ภาคผนวกที่ 2-14
ภาคผนวกที่ 2-15
ภาคผนวกที่ 2-16
ภาคผนวกที่ 2-17
ภาคผนวกที่ 2-18
ภาคผนวกที่ 2-19
ภาคผนวกที่ 2-20
ภาคผนวกที่ 2-21
ภาคผนวกที่ 2-21
ภาคผนวกที่ 2-22
ภาคผนวกที่ 2-23
ภาคผนวกที่ 2-24
ภาคผนวกที่ 2-25(1)
ภาคผนวกที่ 2-25(2)
ภาคผนวกที่ 2-26
ภาคผนวกที่ 2-27
ภาคผนวกที่ 2-28(1)
ภาคผนวกที่ 2-28(2)
ภาคผนวกที่ 2-29
ภาคผนวกที่ 2-30
ภาคผนวกที่ 2-31
ภาคผนวกที่ 2-32
ภาคผนวกที่ 2-33
ภาคผนวกที่ 2-34
ภาคผนวกที่ 2-35
ภาคผนวกที่ 3(1)
ภาคผนวกที่ 3(2)
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5 (1)
ภาคผนวกที่ 5 (2)
ภาคผนวกที่ 5 (3)
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)