แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12669
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/16428
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 พ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางเมืองใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
chapter 1 บทนำ
chapter 2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
chapter 3 การปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
chapter 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก
ผลการตรวจวัด
หนังสือรับรองห้องปฎิบัติการ
สอบเทียบเครื่องมือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2552
ปกหน้า
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
บทนำ
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
การปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบจาก สผ.
ภาคผนวก 3 หนังสือเห็นชอบจาก สผ.
เอกสารแนบ 1 ทะเบียนรายชื่อคนงาน
เอกสารแนบ 2 แผนผังพื้นที่ก่อสร้าง
เอกสรแนบ 3 รายงานตรวจสอบเครื่องจักร
เอกสารแนบ 4 รายงานสำรวจบ้านพักข้างเคียง
เอกสารแนบ 5 กรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารแนบ6 การตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี
เอกสารแนบ 7 กฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการ
เอกสารแนบ 8 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน
เอกสารแนบ 9 คู่มือความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ 1.1
เอกสารแนบ 9 คู่มือความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ 1.2
รายงานผลการตรวจวัด 1.1
รายงานผลการตรวจวัด 1.2
รายงานผลการตรวจวัด 1.3
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกหน้า
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
บทนำ
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
การปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบจาก สผ.
ภาคผนวก 2 หนังสือเห็นชอบจาก สผ.
เอกสารแนบ 1 ทะเบียนรายชื่อคนงาน
เอกสารแนบ 2 แผนผังพื้นที่ก่อสร้าง
เอกสรแนบ 3 รายงานตรวจสอบเครื่องจักร
เอกสารแนบ 4 รายงานสำรวจบ้านพักข้างเคียง
เอกสารแนบ 5 กรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารแนบ6 การตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี
เอกสารแนบ 7 กฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการ
เอกสารแนบ 8 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน
เอกสารแนบ 9 คู่มือความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ 1.1
เอกสารแนบ 9 คู่มือความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ 1.2
รายงานผลการตรวจวัด 1.1
รายงานผลการตรวจวัด 1.2
รายงานผลการตรวจวัด 1.3
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
สอบเทียบเครื่องมือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
Chapter1
Chapter2
Chapter3-1
Chapter3-2
Chapter3-3
Chapter3-4
Chapter3-5
Chapter3-6
Chapter4-1
Chapter4-2
Chapter4-3
Chapter4-4
Chapter4-5
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4-1
ภาคผนวก4-2
ภาคผนวก4-3
ภาคผนวก4-4
ภาคผนวก4-5
ภาคผนวก4-6
ภาคผนวก5-1
ภาคผนวก5-2
ภาคผนวก5-3
ภาคผนวก5-4
ภาคผนวก5-5
ภาคผนวก6-1
ภาคผนวก6-2
ภาคผนวก6-3
ภาคผนวก6-4
ภาคผนวก6-5
ภาคผนวก6-6
ภาคผนวก6-7
ภาคผนวก6-8
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8-1
ภาคผนวก8-2
ภาคผนวก9
ผลการตรวจวัด1
ผลการตรวจวัด2
ผลการตรวจวัด3
ผลการตรวจวัด4
ผลการตรวจวัด5
ผลการตรวจวัด6
ผลการตรวจวัด7
ผลการตรวจวัด8
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
เอกสารตรวจสอบเครื่องมือวัด1
เอกสารตรวจสอบเครื่องมือวัด2
เอกสารตรวจสอบเครื่องมือวัด3
เอกสารตรวจสอบเครื่องมือวัด4
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Chapter 1 ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117
Chapter 2 ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117
Chapter 3 ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117
Chapter 4 ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
แบบ ตต. 2
แบบ ตต.1
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหน้า
ปกหลัง
ปกหลัง
ภาคผนวก
รายงานผลการตรวจวัด
สารบัญ
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
สารบัญ
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)