แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12574
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.8/14805
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ต.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
ภาคผนวกที่ 8
ภาคผนวกที่ 9
ภาคผนวกที่ 10
ภาคผนวกที่ 11
ภาคผนวกที่ 12
ภาคผนวกที่ 13
ภาคผนวกที่ 14
ภาคผนวกที่ 15
ภาคผนวกที่ 16-21
ภาคผนวกที่ 22-24
ภาคผนวกที่ 25
ภาคผนวกที่ 26-29
ภาคผนวกที่ 30-1
ภาคผนวกที่ 30-2
ภาคผนวกที่ 30-3
ภาคผนวกที่ 30-4
ภาคผนวกที่ 30-5
ภาคผนวกที่ 30-6
ภาคผนวกที่ 31-33
ภาคผนวกที่ 34-40
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวกที่ 4-7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9-13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15-20
ภาคผนวก 21-22
ภาคผนวก 23-24
ภาคผนวก 25
ภาคผนวก 26-29
ภาคผนวก 30-1
ภาคผนวก 30-2
ภาคผนวก 30-3
ภาคผนวก 30-4
ภาคผนวก 30-5
ภาคผนวก 30-6
ภาคผนวก 30-7
ภาคผนวก 30-8
ภาคผนวก 30-9
ภาคผนวก 30-10
ภาคผนวก 31-34
ภาคผนวก 35-41
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
00 Template
01 สารบัญ
02 สารบัญ ภาพ
03 สารบัญ ตาราง
04 บทที่ 1
05 บทที่ 2
06 บทที่ 3
07 บทที่ 4
08 บทที่ 5
ภาคผนวก 01
ภาคผนวก 02
ภาคผนวก 03
ภาคผนวก 04
ภาคผนวก 05
ภาคผนวก 06
ภาคผนวก 07
ภาคผนวก 08
ภาคผนวก 09
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก 23
ภาคผนวก 24
ภาคผนวก 25
ภาคผนวก 26
ภาคผนวก 27
ภาคผนวก 28
ภาคผนวก 29
ภาคผนวก 30-1
ภาคผนวก 30-2
ภาคผนวก 30-3
ภาคผนวก 30-4
ภาคผนวก 30-5
ภาคผนวก 30-6
ภาคผนวก 30-7
ภาคผนวก 30-8
ภาคผนวก 30-9
ภาคผนวก 30-10
ภาคผนวก 30-11
ภาคผนวก 31
ภาคผนวก 32
ภาคผนวก 33
ภาคผนวก 34
ภาคผนวก 35
ภาคผนวก 36
ภาคผนวก 37
ภาคผนวก 38
ภาคผนวก 39
ภาคผนวก 40
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
00 หน้าปกและสารบัญ
04 บทที่ 1_PTTAC 2563
05 บทที่ 2_PTTAC 2563
06 บทที่ 3_PTTAC 2563
07 บทที่ 4_PTTAC 2563
08 บทที่ 5_PTTAC 2563
ภาคผนวกที่ 01
ภาคผนวกที่ 02
ภาคผนวกที่ 03
ภาคผนวกที่ 04
ภาคผนวกที่ 05
ภาคผนวกที่ 06
ภาคผนวก 07
ภาคผนวก 08
ภาคผนวก 09
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก 23
ภาคผนวก 24
ภาคผนวก 25
ภาคผนวก 26
ภาคผนวก 27
ภาคผนวก 28
ภาคผนวก 29
ภาคผนวก 30
ภาคผนวก 31
ภาคผนวก 32
ภาคผนวก 33
ภาคผนวก 34
ภาคผนวก 35
ภาคผนวก 36
ภาคผนวก 37
ภาคผนวก 38
ภาคผนวก 39
ภาคผนวก 40
ภาคผนวก 41
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
00 Template
01 สารบัญ
02 สารบัญ ภาพ
03 สารบัญ ตาราง
04 บทที่ 1
05 บทที่ 2
06 บทที่ 3
07 บทที่ 4
08 บทที่ 5
ภาคผนวก 01
ภาคผนวก 02
ภาคผนวก 03
ภาคผนวก 04
ภาคผนวก 05
ภาคผนวก 06
ภาคผนวก 07
ภาคผนวก 08
ภาคผนวก 09
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก 23
ภาคผนวก 24
ภาคผนวก 25
ภาคผนวก 26
ภาคผนวก 27
ภาคผนวก 28
ภาคผนวก 29
ภาคผนวก 31
ภาคผนวก 31
ภาคผนวก 32
ภาคผนวก 33
ภาคผนวก 34
ภาคผนวก 35
ภาคผนวก 36
ภาคผนวก 37
ภาคผนวก 38
ภาคผนวก 39
ภาคผนวก 40
ภาคผนวก 41
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)