แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12561
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/14908
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ต.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 รอบ ต.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก ตต.1-2 สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก ก รูปภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ข เอกสารการฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค1 หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ค2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค2.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค3 มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง การตรวจวัดอากาศ
ภาคผนวก ง.1 การตรวจวัดเสียง
ภาคผนวก ง.2 การตรวจวัดเสียง
ภาคผนวก ง การตรวจวัดสั่นสะเทือน
ภาคผนวก ง การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก ตต.1-2 และสารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก รูปภาพ
ภาคผนวก ข1 เอกสาร
ภาคผนวก ข2 เอกสาร
ภาคผนวก ค1 หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ค2 หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ค3 หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.1 ภาคผนวก ข1 เอกสาร
7.2 ภาคผนวก ข2 เอกสาร
8.1 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
8.2 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
8.3 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
9.ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง เม.ย.2563
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+ตต2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2
4.บทที่3
5.บทที่4
ภาคผนวก ก
7.1ภาคผนวก ข
7.2ภาคผนวก ข
7.3ภาคผนวก ข
7.3ภาคผนวก ข
7.4ภาคผนวก ข
7.5ภาคผนวก ข
7.6ภาคผนวก ข
7.7ภาคผนวก ข
7.8ภาคผนวก ข
7.9ภาคผนวก ข
7.10ภาคผนวก ข
7.11ภาคผนวก ข
7.12ภาคผนวก ข
7.13ภาคผนวก ข
7.14ภาคผนวก ข
7.15ภาคผนวก ข
7.16ภาคผนวก ข
8.1ภาคผนวก ค
8.2ภาคผนวก ค
8.3ภาคผนวก ค
8.3ภาคผนวก ค
8.3ภาคผนวก ค
8.4ภาคผนวก ค
9.1ภาคผนวก ง
9.2ภาคผนวก ง
9.2ภาคผนวก ง
9.2ภาคผนวก ง
9.3ภาคผนวก ง
9.4ภาคผนวก ง
9.5ภาคผนวก ง
9.6ภาคผนวก ง
9.7ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ
11.1ภาคผนวก ฉ
11.2ภาคผนวก ฉ
11.2ภาคผนวก ฉ
11.3ภาคผนวก ฉ
11.4ภาคผนวก ฉ
11.4ภาคผนวก ฉ
11.5ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)