แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12560
ชื่อโครงการ โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/14835
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ต.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ธ.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
ปกใน
ตต1-ตต2
สารบัญ
บทที่1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
บทที่ 4 ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก ก รูปภาพ
ภาคผนวก ข เอกสาร
ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ง1 ผลการตรวจวัดอากาศ
ภาคผนวก ง2 ผลการตรวจวัดเสียง
ภาคผนวก ง3 ผลการตรวจวัดสั่นสะเทือน
ภาคผนวก จ-ฉ กฎหมายและเอกสารสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก ตต.1-2 และสารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก รูปภาพ
ภาคผนวก ข1 เอกสาร
ภาคผนวก ข2.1 เอกสาร
ภาคผนวก ข2.2 เอกสาร
ภาคผนวก ข3 เอกสาร
ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบและห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ส.ค.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.1 ภาคผนวก ข เอกสาร
7.2 ภาคผนวก ข เอกสาร
8.1 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
8.2 ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
9.ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1.ปกหน้า ปกใน ตต1 + ตต2 สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4.1 บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการ
4.2 เอกสารแนบเพิ่ม บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
5. บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.1 ภาคผนวก ก. รูปภาพ
6.2 เอกสารเพิ่มเติม ภาคผนวก ก รูปภาพ
7. ภาคผนวก ข ข1
8.ภาคผนวก ข2 - ข8
9.1 ภาคผนวก ค. หนังสือเห็นชอบ
10.ภาคผนวก ง ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
รายงานMonitor หน้าปก+สารบัญ
บทที่ 1-4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 3-6
ภาคผนวก 7-11
ภาคผนวก 12-16
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)