แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12471
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/13119
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ก.ย. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางหว้า อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
สารบัญ
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
ผลการตรวจวัด
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 1-6
เอกสารแนบ 7.2
เอกสารแนบ 7.1
เอกสารแนบ 7.3
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
Draft Chapter 1
Draft Chapter 2
Draft Chapter 3
Draft Chapter 4
เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือวัด
เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการตรวจวัด
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 4.1
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
หนังสือรับรองการทำรายงาน
หนังสือเห็นชอบ ศุภาลัยเวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
หนังสือรับรองการทำรายงาน
รายงานผลการตรวจวัด
รายงานผลการตรวจวัด
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือวัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
5.Draft Chapter 1
6.Draft Chapter 2
7.Draft Chapter 3
8.Draft Chapter 4
9.ภาคผนวก-1
9.ภาคผนวก-2
9.ภาคผนวก-4
9.ภาคผนวก-3
9.ภาคผนวก-5
1.ปกหน้า
4.สารบัญ
11.เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบ
12.เอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
13.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
หน้าปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารทะเบียนแลป
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
หนังสือเห็นชอบ ระยะก่อสร้าง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1.ปกหน้า
2.แบบ ตต.1
3.แบบ ตต.2
4.สารบัญ
5.Chapter 1
6.Chapter 2
7.Chapter 3
8.Chapter 4
9.1ภาคผนวก
9.2ภาคผนวก
9.3ภาคผนวก
9.4ภาคผนวก
10.ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)