แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าศรีราชา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12439
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าศรีราชา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/11352
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 ส.ค. 2561
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ซอย - ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าศรีราชา - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าศรีราชา - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.1-ข.30
ภาคผนวกมาตรการป้องกันและแก้ไข ข.31-ข.55
ภาคผนวกมาตรการติดตามตรวจสอบ
ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
ภาคผนวก -5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
GSRC Con_2-2563 (ส่วนหน้า)
GSRC Con_2-2563 (บทที่ 1)
GSRC Con_2-2563 (บทที่ 2)
GSRC Con_2-2563 (บทที่ 3)
GSRC Con_2-2563 (บทที่ 4)
GSRC Con_2-2563 (บทที่ 5)
GSRC Con_2-2563 (หนังสือเห็นชอบ1)
GSRC Con_2-2563 (หนังสือเห็นชอบ 2)
GSRC Con_2-2563 (ภาคผนวก ข.1-8)
GSRC Con_2-2563 (ภาคผนวก ข.9-27)
GSRC Con_2-2563 (ภาคผนวก ข.28-47)
GSRC Con_2-2563 (ภาคผนวก ข.48-52)
GSRC Con_2-2563 (ภาคผนวก ข.53-56)
GSRC Con_2-2563 (ภาคผนวกติดตามตรวจสอบ)
GSRC Con_2-2563 (ภาคผนวกอื่นๆ)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
GSRC Con ส่วนหน้า
GSRC Con บทที่ 1
GSRC Con บทที่ 2
GSRC Con บทที่ 3
GSRC Con บทที่ 4
GSRC Con บทที่ 5
GSRC Con ภาคผนวก ข.1-ข.8
GSRC Con ภาคผนวก ข.9-20
GSRC Con ภาคผนวก ข.21-30
GSRC Con ภาคผนวก ข.31-48
GSRC Con ภาคผนวก ข.49-50
GSRC Con ภาคผนวก ข.51-ข.56
GSRC Con ภาคผนวกมาตรการติดตาม
GSRC Con ภาคผนวกอื่นๆ
GSRC Con ภาคผนวก ก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ เม.ย. ถึง มิ.ย.2564
GSRC Oper ส่วนหน้า
GSRC Oper บทที่ 1
GSRC Oper บทที่ 2
GSRC Oper บทที่ 3
GSRC Oper บทที่ 4
GSRC Oper บทที่ 5
GSRC Oper ภาคผนวก ก
GSRC Oper ภาคผนวก ข.1-19
GSRC Oper ภาคผนวก ข.20-42
GSRC Oper ภาคผนวกมาตรการติดตาม
GSRC Oper ภาคผนวกอื่นๆ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)