แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12396
ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส (กกวล) 1005/ว12451
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ก.ย. 2560
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2.1
ภาคผนวกที่ 2.2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า-บทสรุปผู้บริหาร
บท 1-2
บท 3-4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
บทที่ 1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. เอกสารส่วนหน้า
2. บทสรุปผู้บริหาร
3. บทที่ 1
4. บทที่ 2
5. บทที่ 3
6. บทที่ 4
7. ภาคผนวกที่ 1
8. ภาคผนวกที่ 2
9. ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)