แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงกา ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12395
ชื่อโครงการ โครงกา ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/93
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 ม.ค. 2558
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกา ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกา ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 1-3
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 1-3
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4-1
ภาคผนวก 4-2
ภาคผนวก 4-3
ภาคผนวก 4-4
ภาคผนวก 4-5
ภาคผนวก 4-6
ภาคผนวก 4-7
ภาคผนวก 4-8
ภาคผนวก 4-9
ภาคผนวก 4-10
ภาคผนวก 5-1
ภาคผนวก 5-2
ภาคผนวก 5-3
ภาคผนวก 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2.1
ภาคผนวกที่ 2.1
ภาคผนวกที่ 2.2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4.1
ภาคผนวกที่ 4.2
ภาคผนวกที่ 4.3
ภาคผนวกที่ 4.4
ภาคผนวกที่ 4.5.1
ภาคผนวกที่ 4.5.2
ภาคผนวกที่ 4.6
ภาคผนวกที่ 5.1
ภาคผนวกที่ 5.2
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 1-5
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2
ภาคผนวกที่ 4-3
ภาคผนวกที่ 4-4
ภาคผนวกที่ 4-5.1
ภาคผนวกที่ 4-5.2
ภาคผนวกที่ 5.2
ภาคผนวกที่ 5.1
ส่วนหน้า
ภาคผนวกที่ 2.1
ภาคผนวกที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 2.2
ภาคผนวกที่ 2.3
ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2
ภาคผนวกที่ 4-3
ภาคผนวกที่ 4-4
ภาคผนวกที่ 4-5.1
ภาคผนวกที่ 4-5.2
ภาคผนวกที่ 4-5.3
ภาคผนวกที่ 4-5.4
ภาคผนวกที่ 4-5.5
ภาคผนวกที่ 4-5.6
ภาคผนวกที่ 4-5.7
ภาคผนวกที่ 4-5.8
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4.1
ภาคผนวกที่ 4.2
ภาคผนวกที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)