แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12346
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.2/9122
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ก.ค. 2561
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
L53-B-Cover
Content
L53-B-CH1
L53-B-CH2
L53-B-CH3
L53-B-CH4
Appendix 1/5
Appendix 2/5
Appendix 3/5
Appendix 4/5
Appendix 5/5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Cover_L53-B
Content
L53-B-CH1
L53-B-CH2
L53-B-CH3
L53-B-CH4
Appendix 1/7
Appendix 2/7
Appendix 3/7
Appendix 4.1/7
Appendix 4.2/7
Appendix 4.3/7
Appendix 4.4/7
Appendix 4.5/7
Appendix 5/7
Appendix 6/7
Appendix 7/7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
หนังสือรับรองรายงาน
ตต.2
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1/5
Appendix 2/5
Appendix 3/5
Appendix 4/5
Appendix 5/5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก + เอกสารส่วนหน้า
สารบัญ
L53-B-CH1
L53-B-CH2
L53-B-CH3
L53-B-CH4
Appendix 1/6
Appendix 2/6
Appendix 3/6
Appendix 4/6
Appendix 5/6
Appendix 6/6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก + เอกสารส่วนหน้า
สารบัญ
L53-B-CH1
L53-B-CH2
L53-B-CH3
L53-B-CH4
Appendix 1/6
Appendix 2/6
Appendix 3/6
Appendix 4/6
Appendix 5/6
Appendix 6/6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)