แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12344
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/9610
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ก.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 60/2 หมู่ 19 ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ภาคผนวก ก - 2ข
ภาคผนวก 3-5ข
ภาคผนวก 6-7ข
ภาคผนวก 8-10ข
ภาคผนวก 11-12ข
ภาคผนวก 12ข-2
ภาคผนวก 12ข-3
ภาคผนวก 12ข-4
ภาคผนวก 12ข-5
ภาคผนวก 12ข-6
ภาคผนวก 12ข-7-13ข
ภาคผนวก 14-15ข
ภาคผนวก 16ข-18ข-1
ภาคผนวก 18ข-2
ภาคผนวก 18ข-3-21ข
ภาคผนวก 22-25ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค5-ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ช
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก ก -4ข
ภาคผนวก 5-9ข
ภาคผนวก 10-14ข
ภาคผนวก 15-17ข
ภาคผนวก 18ข
ภาคผนวก 19-26ข
ภาคผนวก 1ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก 1ข-5ข
ภาคผนวก 6ข-10ข
ภาคผนวก 12ข
ภาคผนวก 13ข-15ข
ภาคผนวก16ข-18ข
ภาคผนวก19ข-24ข
ภาคผนวก24ข-26ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก 1ข-14ข
ภาคผนวก 15ข
ภาคผนวก 16-18ข
ภาคผนวก 19-24ข
ภาคผนวก 25-27ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก ก-6ข
ภาคผนวก 7ข-14ข
ภาคผนวก 15ข-23ข
ภาคผนวก 24ข-28ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)