แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของ บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12343
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของ บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/8419.1
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 ก.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 33/1 หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล คลองเปรง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของ บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-1 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา
ภาคผนวกที่ 3-2 เอกสารแต่งตั้งจป. (1)
ภาคผนวกที่ 3-2 เอกสารแต่งตั้งจป. (2)
ภาคผนวกที่ 3-3 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ
ภาคผนวกที่ 3-4 แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่ 4-1 แผนผังแสดงบ่อหน่วงน้ำฝนและบ่อเก็บน้ำดิบ
ภาคผนวกที่ 4-2 แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ภาคผนวกที่ 4-3 เอกสารซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ภาคผนวกที่ 4-4 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ภาคผนวกที่ 4-5 แผนผังการไหลของน้ำใต้ดิน
ภาคผนวกที่ 4-6 บันทึกการเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวกที่ 4-7 บันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภาคผนวกที่ 4-8 เอกสารรณรงค์การคัดแยกขยะ
ภาคผนวกที่ 4-9 เอกสารการตรวจประเมินผู้รับกำจัด และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของหน่วยงานรับกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้
ภาคผนวกที่ 4-10 ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (1)
ภาคผนวกที่ 4-10 ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (2)
ภาคผนวกที่ 4-10 ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (3)
ภาคผนวกที่ 4-11 เอกสารการการกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ (1)
ภาคผนวกที่ 4-11 เอกสารการการกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ (2)
ภาคผนวกที่ 4-11 เอกสารการการกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ (3)
ภาคผนวกที่ 4-12 นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
ภาคผนวกที่ 4-13 เอกสารแต่งตั้งคปอ.
ภาคผนวกที่ 4-14 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวกที่ 4-15 กฎระเบียบในการปฎิบัติงาน
ภาคผนวกที่ 4-16 เอกสารการตรวจสุขภาพประจำปี
ภาคผนวกที่ 4-17 ข้อกำหนดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ภาคผนวกที่ 4-18 เอกสารตรวจสอบระบบดับเพลิง (1)
ภาคผนวกที่ 4-18 เอกสารตรวจสอบระบบดับเพลิง (2)
ภาคผนวกที่ 4-18 เอกสารตรวจสอบระบบดับเพลิง (3)
ภาคผนวกที่ 4-18 เอกสารตรวจสอบระบบดับเพลิง (4)
ภาคผนวกที่ 4-19 แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่ 4-20 เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ภาคผนวกที่ 4-21 เอกสารประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์นกหายาก
ภาคผนวกที่ 4-22 รายชื่อพนักงานท้องถิ่น
ภาคผนวกที่ 4-23 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 5-1 ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของราษฎร์ รพสต.คลองเปรง
ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของราษฎร์ รพสต.บ้านสมอเซ
ภาคผนวกที่ 6-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวกที่ 6-2 ใบรายงานผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
ภาคผนวกที่ 6-3 ใบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
ภาคผนวกที่ 6-4 ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ภาคผนวกที่ 6-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ภาคผนวกที่ 6-6 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวกที่ 6-7 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
ภาคผนวกที่ 6-8 ใบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน
ภาคผนวกที่ 6-9 ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)
ภาคผนวกที่ 6-10 ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)
ภาคผนวกที่ 6-11 ใบรายงานผลการตรวจวัดสภาพความร้อน
ภาคผนวกที่ 7 เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 8 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
รองปก
หนังสือรับรองผู้จัดทำรายงาน
แบบตต.2
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5
ภาคผนวกที่ 2-6
ภาคผนวกที่ 2-7
ภาคผนวกที่ 2-8
ภาคผนวกที่ 2-9
ภาคผนวกที่ 2-10
ภาคผนวกที่ 2-11
ภาคผนวกที่ 2-12
ภาคผนวกที่ 2-13
ภาคผนวกที่ 2-14
ภาคผนวกที่ 2-15
ภาคผนวกที่ 2-16
ภาคผนวกที่ 2-17
ภาคผนวกที่ 2-18
ภาคผนวกที่ 2-19
ภาคผนวกที่ 2-20
ภาคผนวกที่ 2-21
ภาคผนวกที่ 2-22
ภาคผนวกที่ 2-23
ภาคผนวกที่ 2-24
ภาคผนวกที่ 2-25
ภาคผนวกที่ 2-26
ภาคผนวกที่่ 2-27
ภาคผนวกที่ 2-28
ภาคผนวกที่ 2-29
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
ภาคผนวกที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกรายงาน
รองปกรายงาน
หนังสือรับรองจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
รายละเอียดโครงการ
มาตรการป้องกัน เเละเเก้ไขผลกระทบสิ่งเเวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งเเวดล้อม
ภาคผนวกที่ 1 ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ภาคผนวกที่ 2 สำเนาหนังสือเห็นชอบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกรายงาน
รองปกรายงาน
เเบบ ตต.1
เเบบ ตต.2
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 มาตรการป้องกันเเละเเก้ไขผลกระทบสิ่งเเวดล้อม
บทที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
บทที่ 5 บทสรุปเเละข้อเสนอเเนะ
ภาคผนวก 2 หนังสือเห็นชอบฯ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปกรายงาน
รองปก
แบบตต1.
แบบตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)