แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ดีฟายน์ บาย เมย์แฟร์ สุขุมวิท 50 (Define by Mayfair Sukhumvit 50)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12331
ชื่อโครงการ โครงการ ดีฟายน์ บาย เมย์แฟร์ สุขุมวิท 50 (Define by Mayfair Sukhumvit 50)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการ เมย์แฟร์ เพลส ทูว์ สุขุมวิท 50 (Mayfair Place II Sukhumvit 50)
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/9471
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ก.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย สวัสดี ๔ ถนน - ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เมย์แฟร์ เพลส ทูว์ สุขุมวิท 50 (Mayfair Place II Sukhumvit 50) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกหน้า
ใบตรวจรับรายงานผลปฏิบัติการตามมาตรการ
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือรับรอง
แบบ ตต.1 ตต. 2
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ
บทที่ 3 ผลติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก 2 มาตรการ เมย์ แฟร์
ภาคผนวก 3 ประกันภัยโครงการ
ภาคผนวก 4 แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก 5 หนังสืออนุญาตก่อสร้าง
ภาคผนวก 6 เอกสารผู้ควบคุมงานโครงการ
ภาคผนวก 7 แบบตรวจสอบเครื่องจักร
ภาคผนวก 8 ใบเสร็จกำจัดขยะมูลฝอย
ภาคผนวก 9 จป.วิชาชีพ
ภาคผนวก 10 แผนงานเซฟตี้
ภาคผนวก 11 คู่มือมาตรฐานความปลอดภัย_แสงฟ้าก่อสร้าง
ภาคผนวก 11 คู่มือมาตรฐานความปลอดภัย_แสงฟ้าก่อสร้าง ต่อ
ภาคผนวก 12 แบบตรวจสอบความปลอดภัย
ภาคผนวก 13 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 13 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ภาคผนวก 14 เอกสารขึ้นทะเบียน
ภาคผนวก 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ (ต่อ)
ภาคผนวก 16 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
ปกใน
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือรับรอง 2 บริษัท
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบ ทส 1010.5/9471 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เอกสารแนบ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 3 กรมธรรม์ประกันภัยโครงการ
เอกสารแนบ 4 รายงานบันทึกข้อร้องเรียน
เอกสารแนบ 5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
เอกสารแนบ 6 ตรวจสอบบำรุงเครื่องจักรให้มีสภาพการทำงาน
เอกสารแนบ 7 ใบเสร็จการจำกัดขยะมูลฝอย
เอกสารแนบ 8 ใบอนุญาต จป. ระดับวิชาชีพ
เอกสารแนบ 9 แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสารแนบ 10 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
เอกสารแนบ 10 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)
เอกสารแนบ 11 แบบตรวจสอบโครงการความปลอดภัยด้วยตนเอง
เอกสารแนบ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ 1)
เอกสารแนบ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ 2)
เอกสารแนบ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ 3)
เอกสารแนบ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ 4)
เอกสารแนบ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ 5)
เอกสารแนบ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ6)
เอกสารแนบ 13 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชนทะเบียนเลขที่ ว-246
เอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ (ต่อ 1)
เอกสารแนบ 15 ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
องค์ประกอบส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผละกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบ
เอกสารแนบ 2 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 3 กรมธรรม์ประกันภัยโครงการ
เอกสารแนบ 4 รายงานบันทึกข้อร้องเรียน
เอกสารแนบ 5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร
เอกสารแนบ 6 ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้มีสภาพการทำงานที่ดีเสมอ
เอกสารแนบ 7 ใบเสร็จการจำกัดขยะมูลฝอย
เอกสารแนบ 8 สำเนาเอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในหน่วยงานก่อสร้ำง (จป.)
เอกสารแนบ 9 แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสารแนบ 10 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
เอกสารแนบ 11 แบบตรวจสอบโครงการความปลอดภัยด้วยตนเอง
เอกสารแนบ 12 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 12 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
เอกสารแนบ 12 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
เอกสารแนบ 13 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-246
เอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ (ต่อ)
เอกสารแนบ 15 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ โครงการ เมย์แฟร์ เพลส ทูว์ สุขุมวิท 50 - OTHER