แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12241
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.3/7998
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 มิ.ย. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ จ3-89-8/53ขก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทนำ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทนำ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ภาคผนวก01
ภาคผนวก02
ภาคผนวก03
ภาคผนวก04
ภาคผนวก05
ภาคผนวก06
ภาคผนวก07
ภาคผนวก08
ภาคผนวก09
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
ภาคผนวก13
ภาคผนวก14
ภาคผนวก15
ภาคผนวก16
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Chap1
Chap2
Chap3
Chap4
Chap5
บทสรุปผู้บริหาร
Chap2-Pic
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทนำ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)