แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12064
ชื่อโครงการ โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/6362
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 พ.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 เลขที่ 150/68 หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.77(2)-3/2551-นปฉ.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
6.1 ปกใน
6.2 หนังสือรับรอง ไอจิ ฟอร์จ
6.3 Content
6.4 ใบคั่นบท
6.5 Executive
6.6 Chapter 1 (ระยะดำเนินการ)
6.7 Chapter 2 ไอจิฟอร์จ (ดำเนินการ+ก่อสร้าง)
6.8 Chapter 3
6.9 Chapter 4
6.10 Appendix
6.11 ลิงค์ภาคผนวก ไอจิ ฟอร์จ 62-1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
6.1 ปกใน
6.2 หนังสือรับรอง ไอจิ ฟอร์จ
6.3 Content
6.4 ใบคั่นบท
6.5 Executive
6.6 Chapter 1 (ระยะดำเนินการ)
6.7 Chapter 2 ไอจิฟอร์จ (ดำเนินการ+ก่อสร้าง)
6.8 Chapter 3 16-1-63
6.9 Chapter 4
6.10 Appendix.
6.11 Link ภาคผนวก 62-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรม 26 ส.ค. 2562 ทส 1010.3/11594
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ซอย - ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
13874
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ครั้งที่ 2) บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด - 15123