แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 101 ถลาง-เทพกระษัตรี ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11908
ชื่อโครงการ โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 101 ถลาง-เทพกระษัตรี ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่คุ้มครอง IEE
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/2779
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 มี.ค. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 101 ถลาง-เทพกระษัตรี - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 101 ถลาง-เทพกระษัตรี - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบที่ 1(1) หนังสือเห็นชอบรายงานฯ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 1(2) หนังสือเห็นชอบรายงานฯ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบที่ 2-5
เอกสารแนบที่ 6-8
เอกสารแนบที่ 9-11
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 1 (ต่อ)-6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)