แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11898
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/3183
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 มี.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1 _โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่2_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่3_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่4_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่5_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
บทที่6_โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-2
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 บทนำ_Jul-Dec2019
บทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม_Jul-Dec2019
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ-Jul-Dec-2019
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-Jul-Dec-2019
ภาคผนวก ก-เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตาม_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ข-มาตรการติดตามตรวจสอบฯ_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ค-มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ง-ใบรายงานผลการวิเคราะห์_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก จ-เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ฉ-เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ช-หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนผู้รับรอง_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
ภาคผนวก ซ-รายงานการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม_รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ บ.ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน) ก.ค.-ธ.ค. 62
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกใน
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
ใบคั้นบท
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ใบคั้นภาคผนวก
Link ภาคผนวก 63-1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
ใบคั้นบท
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่ 2
บทที่3
บทที่4
ใบคั้นภาคผนวก
Link ภาคผนวก 63-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
ใบรับรองรายงาน
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ก-4
ภาคผนวก ก-5
ภาคผนวก ก-6
ภาคผนวก ก-7
ภาคผนวก ก-8
ภาคผนวก ก-9
ภาคผนวก ก-10
ภาคผนวก ก-11
ภาคผนวก ก-12
ภาคผนวก ก-13
ภาคผนวก ก-14
ภาคผนวก ก-15
ภาคผนวก ก-16
ภาคผนวก ก-17
ภาคผนวก ก-18
ภาคผนวก ก-19
ภาคผนวก ก-21
ภาคผนวก ก-22
ภาคผนวก ก-23
ภาคผนวก ก-24
ภาคผนวก ก-25
ภาคผนวก ก-26
ภาคผนวก ก-27
ภาคผนวก ก-28
ภาคผนวก ก-29
ภาคผนวก ก-30
ภาคผนวก ก-34
ภาคผนวก ก-35
ภาคผนวก ก-36
ภาคผนวก ก-37
ภาคผนวก ก-38
ภาคผนวก ก-39
ภาคผนวก ก-40
ภาคผนวก ก-41
ภาคผนวก ก-42
ภาคผนวก ก-43
ภาคผนวก ก-44
ภาคผนวก ก-45
ภาคผนวก ก-47
ภาคผนวก ข มาตรการติดตามตรวจสอบ
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ค-7
ภาคผนวก ค-8
ภาคผนวก ค-9
ภาคผนวก ค-10
ภาคผนวก ค-11
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง2-1
ภาคผนวก ง2-2
ภาคผนวก ง-3
ภาคผนวก ง-4
ภาคผนวก ง-5
ภาคผนวก ง-6
ภาคผนวก ง-7
ภาคผนวก ง-8
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-1
ภาคผนวก ฉ-2
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ก-20
ภาคผนวก ก-48
ภาคผนวก ก-31
ภาคผนวก ก-32
ภาคผนวก ก-33
ภาคผนวก ก-46
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)