แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11819
ชื่อโครงการ โครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.8/2430
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ก.พ. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
แบบ ตต. 1
สัดส่วน
แบบ ตต. 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 1-3
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
สารบัญ
หนังสือรับรองการทำรายงาน
แบบ ตต.2
สัดส่วนการทำรายงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 1-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 1-5
ภาคผนวกที่ 1-6
ภาคผนวกที่ 1-7
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 3-3
ภาคผนวกที่ 3-4
ภาคผนวกที่ 3-5
ภาคผนวกที่ 4
หน้าปก
สารบัญ
หนังสือรับรอง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
ตต.1 หนังสือรับรอง
ตต.2 รายละเอียดโครงการ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. ปก
2. หนังสือรับรอง
3. รายละเอียดโครงการ
4. สารบัญ
5. ใบคั่น
6. บทที่ 1
7. บทที่ 2
8. บทที่ 3
9. ภาคผนวก 1
10. ภาคผนวก 2
11. ภาคผนวก 3
12. ภาคผนวก 4
13. ภาคผนวก 5
14. ภาคผนวก 6
15. ภาคผนวก 7
16. ภาคผนวก 8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)