แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11735
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/1901
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 ก.พ. 2561
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มี.ค.2564
Draft Chapter 1
Draft Chapter 2
Draft Chapter 3
Draft Chapter 4
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
กฏหมาย
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
รายงานผลการตรวจวัด
หนังสือขึ้นทะเบียน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
ภาคผนวก_3
กฏหมาย
ปกหน้า
ปกหลัง
รายงานผลการตรวจวัด
สารบัญ
หนังสือรับรองการทำรายงาน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4
กฏหมาย
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
รายงานผลการตรวจวัด
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
หนังสือขึ้นทะเบียน
ปกหน้า
ปกหลัง
หนังสือเห็นชอบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Draft Chapter 3
Draft Chapter 4
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
ปกหน้า
ปกหลัง
Draft Chapter 1
Draft Chapter 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
ปกหน้า
ปกหลัง
สารบัญ
ภาคผนวก
Draft Chapter 1
Draft Chapter 2
Draft Chapter 3
Draft Chapter 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน