แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2566

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11620
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/490
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 16 ม.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ น.64(5)-1/2556-นอต.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3.1
CHAPTER 3.2
CHAPTER 4
Appendix 1.1
Appendix 1.2
Appendix 1.3
Appendix 1.4
Appendix 1.5
Appendix 2
Appendix 3.1
Appendix 3.2
Appendix 3.3
Appendix 3.4
Appendix 4.1
Appendix 4.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
CHAPTER 1
CHAPTER 2
CHAPTER 3.1
CHAPTER 3.2
CHAPTER 4
Appendix 1.1
Appendix 1.2
Appendix 2
Appendix 3.1
Appendix 3.3
Appendix 3.2
Appendix 3.4
Appendix 4.1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendex 1.1
Appendex 1.2
Appendex 1.3
Appendex 2
Appendex 3.1
Appendex 3.2
Appendex 3.3
Appendex 3.4
Appendex 4.1
Appendex 4.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3.1
บทที่ 3.2
บทที่ 4
ภาคผนวก1-1
ภาคผนวก1-2
ภาคผนวก1-3
ภาคผนวก1-4
ภาคผนวก1-5
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3-1
ภาคผนวก3-2
ภาคผนวก3-3
ภาคผนวก3-4
ภาคผนวก3-5
ภาคผนวก3-6
ภาคผนวก3-7
ภาคผนวก4-1
ภาคผนวก4-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
หนังสือรับรองรายงาน
รายละเอียดโครงการ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข 1-13
ภาคผนวก ข 14-30
ภาคผนวก ข 31-38
ภาคผนวก ข 39-42
ภาคผนวก ข 43 (1-33)
ภาคผนวก ข 43 (34-66)
ภาคผนวก ข 44-46
ภาคผนวก 47-58
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2 (1-48)
ภาคผนวก ค-2 (49-86)
ภาคผนวก ค-3 ถึง ภาคผนวก ค-8
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ (1)
ภาคผนวก จ (2)
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)