แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยายครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร
เลขที่อ้างอิงโครงการ 11522
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/15791
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 13 ธ.ค. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยายครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยายครั้งที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.
ภาคผนวก ฉ.
ภาคผนวก ช.
ภาคผนวก ซ.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนต้น
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ต.ค.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
หนังสือรับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.1
ภาคผนวก ข.2-ข.11
ภาคผนวก ข.12-ข.16
ภาคผนวก ข.17
ภาคผนวก ข.18-ข.23
ภาคผนวก ข.24-ข.28
ภาคผนวก ข.29
ภาคผนวก ข.30-ข.34
ภาคผนวก ข.35-ข.37
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.
ภาคผนวก ฉ.
ภาคผนวก ซ.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
หน้าปกและสารบัญ
แบบ ตต.1 และแบบ ตต. 2
ภาคผนวก ก.1-5 และภาคผนวก ข.1
ภาคผนวก ข.2-10
ภาคผนวก ข.11-13
ภาคผนวก ข.14
ภาคผนวก ข.15
ภาคผนวก ข.16-17
ภาคผนวก ข.18-20
ภาคผนวก ข.21
ภาคผนวก ข.22
ภาคผนวก ข.23
ภาคผนวก ข.24-28
ภาคผนวก ข.29-34
ภาคผนวก ข.35
ภาคผนวก ข.36 ถึง ภาคผนวก ค.3
ภาคผนวก ค.4 ถึง ภาคผนวก ง.1
ภาคผนวก ง.2-8
ภาคผนวก จ.
ภาคผนวก จ. (ต่อ)
ภาคผนวก จ. (ต่อ-1)
ภาคผนวก ฉ. และภาคผนวก ช.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยายครั้งที่ 1) - OTHER