แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2566

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 1

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์
เลขที่อ้างอิงโครงการ 11520
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 1
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/15409
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 ธ.ค. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ซอย - ถนน - ตำบล จระเข้หิน อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-169/56นม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 1 - หนังสือเห็นชอบ
2 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 58 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 1 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ข-1-10
ภาคผนวก ข-11-20
ภาคผนวก ข-21-30
ภาคผนวก ข-31-40
ภาคผนวก ข-41-55
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกหน้า
ตต.1
ตต.1
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-5
ภาคผนวก ข-6 ถึง ข-10
ภาคผนวก ข-11 ถึง ข-15
ภาคผนวก ข-16 ถึง ข-20
ภาคผนวก ข-21 ถึง ข-25
ภาคผนวก ข-26 ถึง ข-30
ภาคผนวก ข-31 ถึง ข-35
ภาคผนวก ข-36 ถึง ข-40
ภาคผนวก ข-41 ถึง ข-45
ภาคผนวก ข-46 ถึง ข-50
ภาคผนวก ข-51 ถึง ข-55
ภาคผนวก ข-56 ถึง ข-60
ภาคผนวก ข-61 ถึง ข-68
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่1
บทที่2
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก 1ข-5ข
ภาคผนวก 6ข-10ข
ภาคผนวก 11ข-13ข
ภาคผนวก 14ข-1
ภาคผนวก 14ข-2
ภาคผนวก 14ข-3
ภาคผนวก 14ข-4
ภาคผนวก 14ข-5
ภาคผนวก 14ข-6
ภาคผนวก 14ข-7
ภาคผนวก 14ข-8
ภาคผนวก 15ข-17ข
ภาคผนวก 18ข
ภาคผนวก 19ข-25ข
ภาคผนวก 26ข-30ข
ภาคผนวก 31ข-40ข
ภาคผนวก 41ข-45ข
ภาคผนวก 46ข-48ข
ภาคผนวก 49ข
ภาคผนวก 49ข
ภาคผนวก 50ข-55ข
ภาคผนวก 56ข-60ข
ภาคผนวก 61ข-69ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)