แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11465
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/996
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ม.ค. 2559
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซอย - ถนน - ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก จ สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด
ภาคผนวก ฉ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ภาคผนวก ช คู่มือวิธีการปฏิบัติงานการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและการบำรุงรักษา
ภาคผนวก ซ หนังสือยืนยันความสามารถในการรองรับความต้องการสาธารณูปโภคของโครงการ
ภาคผนวก ฌ หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการ
ภาคผนวก ญ หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก ฏ เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร
ภาคผนวก ฐ เอกสารการจัดการของเสีย
ภาคผนวก ฑ เอกสารชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ
ภาคผนวก ฒ เอกสารเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562
ภาคผนวก ต เอกสารการอบรมพนักงาน
ภาคผนวก ท โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ภาคผนวก ธ นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวก น Safety Work Standard
ภาคผนวก บ สัญญาจ้างบริการรถรับ-ส่งพนักงาน
ภาคผนวก ป รายงานผลการสวบสวนอุบัติเหตุ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1/3
ภาคผนวก 2/3
ภาคผนวก 3/3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ง-ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ-ณ
ภาคผนวก ท-ถ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
สารบัญ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง-ช
ภาคผนวก ซ-ฎ
ภาคผนวก ฐ-ณ
ภาคผนวก ด-บ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
ภาคผนวก ฒ
ภาคผนวก ณ
ภาคผนวก ด
ภาคผนวก ต
ภาคผนวก ถ
ภาคผนวก ท
ภาคผนวก ธ
ภาคผนวก น
ภาคผนวก บ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2564
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)