แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 4 ครั้งที่ 4

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11446
ชื่อโครงการ รายงานการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 4 ครั้งที่ 4
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/2468
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 เม.ย. 2557
ประเภทโครงการ พลังงาน
อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 123 หมู่ 8 ซอย - ถนน อัครวิถี ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80210
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อมโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 4 ครั้งที่ 4 4/2557 - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-2ค
ภาคผนวก 3ค
ภาคผนวก 3ค-1
ภาคผนวก 4ค-6ค
ภาคผนวก 7ค-11ค
ภาคผนวก 12ค-13ค
ภาคผนวก 14ค-18ค
ภาคผนวก 19ค-22ค
ภาคผนวก 23ค-25ค
ภาคผนวก ง-จ
ภาคผนวก ฉ-ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
สารบัญ
บทนำ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1/2
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2/2
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค 1/6
ภาคผนวค ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หนังสือรับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตราป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1/2
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2/2
บทที่ 4 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2
ภาคผนวก ค3
ภาคผนวก ค4
ภาคผนวก ค5
ภาคผนวก ค6
ภาคผนวก ง1
ภาคผนวก ง2
ภาคผนวก ง3
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ1
ภาคผนวก ฉ2
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ข้อมูลนิติบุคคที่จัดทำรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ใบรับรองรายงาน
03Chapter4_บทสรุปผู้บริหาร
04Chapter1
05Chapter2
06Chapter3
07Chapter4
08ภาคผนวก ก
09ภาคผนวก ข
10ภาคผนวก ค01
10ภาคผนวก ค02
10ภาคผนวก ค03
10ภาคผนวก ค04
10ภาคผนวก ง
12ภาคผนวก จ
54ภาคผนวก ฉ_เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
55ภาคผนวก ช_สำเนาใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)