แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุภาพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11435
ชื่อโครงการ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุภาพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 10097/7596
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 ส.ค. 2554
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโรงไฟฟ้า
บทที่ 3 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(รูปภาพ)
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(1)
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(2)
บทที่ 5 สรุปผลการปฎิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.1-1
ภาคผนวก ข.1-2
ภาคผนวก ข.2-1
ภาคผนวก ข.2-2
ภาคผนวก ข.2-3
ภาคผนวก ข.3-1
ภาคผนวก ข.3-2
ภาคผนวก ข.3-3
ภาคผนวก ข.3-4
ภาคผนวก ข.3-5
ภาคผนวก ข.4-1
ภาคผนวก ข.4-2
ภาคผนวก ข.4-3
ภาคผนวก ข.4-4
ภาคผนวก ข.4-5
ภาคผนวก ข.4-6
ภาคผนวก ข.4-7
ภาคผนวก ข.4-8
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก ง-3
ภาคผนวก ง-4
ภาคผนวก ง-5
ภาคผนวก ง-6
ภาคผนวก ง-7
ภาคผนวก ง-8
ภาคผนวก ง-9
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
ภาคผนวก -5
ภาคผนวก -6
ภาคผนวก -7
ภาคผนวก -8
ภาคผนวก -9
ภาคผนวก -10
ภาคผนวก -11
ภาคผนวก -12
ภาคผนวก -13
ภาคผนวก -14
ภาคผนวก -15
ภาคผนวก -16
ภาคผนวก -17
ภาคผนวก -18
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4-1
บทที่ 4-2
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
ภาคผนวก -5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
ภาคผนวก -5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ส่วนหน้า
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)