แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Prompan Homeland ของบริษัท เอวานซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11279
ชื่อโครงการ โครงการ Prompan Homeland ของบริษัท เอวานซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/14655
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Prompan Homeland - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Prompan Homeland - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ พ.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
เอกสารยื่นส่ง กรมโยธา กทม.2
เอกสารเลื่อนส่ง กรมโยธา กทม.2
หนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรอง บ.เอวานซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หนังสือรับรอง บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบ จาก สผ.
เอกสารแนบ 2 ตารางมาตรการระยะก่อสร้าง
เอกสารแนบ 3 ใบ กว. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารแนบ 4 เอกสารกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร
เอกสารแนบ 5 เอกสารตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร
เอกสารแนบ 6 ใบเสร็จค่าขยะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารสัญญาว่าจ้างโครงการกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด พ.ค. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด มิ.ย. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ก.ค. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ส.ค. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ก.ย. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ต.ค. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด พ.ย. 61
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด ธ.ค. 61
เอกสารแนบ 9 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-246
เอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 11 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง ก.พ.2562
หน้าปก
หนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรอง บ.เอวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หนังสือรับรอง บ.ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1 หนังสือเห็นชอบ จาก สผ.
เอกสารแนบ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 3 ใบ กว. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารแนบ 4 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร
เอกสารแนบ 5 เอกสารตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร
เอกสารแนบ 6 ใบเสร็จค่าขยะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารสัญญาว่าจ้างโครงการกับผู้รับเหมา
เอกสารแนบ 8 ใบรายงานผลการตรวจวัด
เอกสารแนบ 9 เอกสารขึ้นทะเบียน LAB
เอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ 11 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)