แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11275
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/14097
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 พ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล อุ่มจาน อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-11(3)-1/61สน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่1-3
บทที่4-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่5-1
ภาคผนวกที่5-2
ภาคผนวกที่5-3
ภาคผนวกที่5-4
ภาคผนวกที่5-5
ภาคผนวกที่5-6
ภาคผนวกที่5-7
ภาคผนวกที่5-8
ภาคผนวกที่5-9
ภาคผนวกที่5-10
ภาคผนวกที่6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1-2
บทที่ 3-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-4
ภาคผนวกที่ 5-1
ภาคผนวกที่ 5-2
ภาคผนวกที่ 5-3
ภาคผนวกที่ 5-4
ภาคผนวกที่ 5-5
ภาคผนวกที่ 5-6
ภาคผนวกที่ 5-7
ภาคผนวกที่ 5-8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บท 1
บท 2
บท 3
บท 4
บท 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่1-3
บทที่4-5
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 3-6
ภาคผนวกที่ 7.1-7.3
ภาคผนวกที่ 7.4-7.21
ภาคผนวกที่ 7.22-7.25
ภาคผนวกที่ 7.26-7.41
ภาคผนวกที่ 7.42-7.52
ภาคผนวกที่ 7.53-7.58
ภาคผนวกที่ 7.59-7.65
ภาคผนวกที่ 7.66-7.76
ภาคผนวกที่ 7.77-7.88
ภาคผนวกที่ 7.89-7.98
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่1-3
บทที่4-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 3-6
ภาคผนวกที่ 7.1-7.5
ภาคผนวกที่ 7.6-7.21
ภาคผนวกที่ 7.22-7.31
ภาคผนวกที่ 7.32-7.44
ภาคผนวกที่ 7.45-7.53
ภาคผนวกที่ 7.54-7.67
ภาคผนวกที่ 7.68-7.74
ภาคผนวกที่ 7.75-7.91
ภาคผนวกที่ 7.92-7.102
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่1-5
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 4-6
ภาคผนวกที่ 7.1-7.4
ภาคผนวกที่ 7.5
ภาคผนวกที่ 7.6-7.22
ภาคผนวกที่ 7.23-7.25
ภาคผนวกที่ 7.26-7.36
ภาคผนวกที่ 7.37-7.45
ภาคผนวกที่ 7.46-7.49
ภาคผนวกที่ 7.50
ภาคผนวกที่ 7.51-7.55
ภาคผนวกที่ 7.56-7.59
ภาคผนวกที่ 7.60-7.63
ภาคผนวกที่ 7.64-7.69
ภาคผนวกที่ 7.70-7.82
ภาคผนวกที่ 7.83
ภาคผนวกที่ 7.84-7.94
ภาคผนวกที่ 7.95-7.100
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)