แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้า พลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11231
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้า พลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/12539
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 ต.ค. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้า พลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ - หนังสือเห็นชอบ
2 เล่ม 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 เล่ม 1 - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
หนังสือรับรอง
แบบ ตต.2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.1
ภาคผนวก ข.2
ภาคผนวก ข.3
ภาคผนวก ข.4
ภาคผนวก ค.1
ภาคผนวก ค.2
ภาคผนวก ค.3
ภาคผนวก ค.4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก ง
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
หนังสือรับรอง
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.1
ภาคผนวก ข.2
ภาคผนวก ข.3
ภาคผนวก ข.4
ภาคผนวก ข.5
ภาคผนวก ข.6
ภาคผนวก ข.7
ภาคผนวก ค.1
ภาคผนวก ง.2
ภาคผนวก ค.3
ภาคผนวก ค.4
ภาคผนวก ง.1
ภาคผนวก ง.2
ภาคผนวก ง.3
ภาคผนวก ง.4
ภาคผนวก ง.5
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
หนังสือรับรอง
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข.1
ภาคผนวก ข.2
ภาคผนวก ค.1(1)
ภาคผนวก ค.1(2.1)
ภาคผนวก ค.1(2.2)
ภาคผนวก ค.1(3)
ภาคผนวก ค.1(4)
ภาคผนวก ค.1(5)
ภาคผนวก ค.1(6.1)
ภาคผนวก ค.1(6.2)
ภาคผนวก ค.1(7)
ภาคผนวก ค.2
ภาคผนวก ค.3
ภาคผนวก ค.4
ภาคผนวก ค.5
ภาคผนวก ค.6
ภาคผนวก ค.7
ภาคผนวก ค.8
ภาคผนวก ค.9
ภาคผนวก ค.10
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
บทที่ 1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
หนังสือรับรอง
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
ภาคผนวก 1-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
หนังสือรับรอง
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 3.2
ภาคผนวก 2.2
ภาคผนวก 2.3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 เล่ม 3 - ภาคผนวก
10 เล่ม 4 - ภาคผนวก